آرشیو برچسب : پوسیدگی دندان های شیری

سهل انگاری در درمان دندانپزشکی سهل انگاری در درمان دندانپزشکی : ممکن است والدین به دلیل اینکه کودک درد دندانی ندارد و داشتن باور غلطی که دندان های شیری موقتی هستند از مراجعه به دندانپزشکی اطفال سهل انگاری کنند. دندانپزشک اطفال نباید والدین را برای سهل انگاری در درمان سرزنش نماید و باید با صحبت […]